Čo ideme zakladať

Jedna z prvých otázok, ktorú si musíme položiť, je, čo vlastne chceme založiť. Aký typ jednotky. Na výber máme z troch: družina, oddiel a zbor. V rámci tejto kapitoly sa pokúsime ozrejmiť, čo ktorý typ znamená, čo obnáša založenie tejto jednotky, v akých situáciách je vhodné zakladať ktorý typ alebo naopak, ktorý nezakladať. A keď bude jasné, aký typ jednotky chcete založiť, tak aj to, komu je potrebné sa ozvať.

Družina, oddiel či zbor, toť otázka...

Na úvod niekoľko definícií. Organizačný poriadok Slovenského skautingu v kapitole č. 1 definuje tieto typy jednotiek takto:

Družina: je skupina detí alebo mladých ľudí s optimálnym počtom 6 – 8 členov. Družinu vedie radca družiny spolu so zástupcom. Každá družina musí byť začlenená pod oddiel.

Oddiel: je skupina detí, mladých ľudí a dospelých, vedená dospelým vodcom (vedúcim) s počtom minimálne 10 členov, optimálne 24 – 32 členov. Oddiel musí byť začlenený pod niektorým zborom alebo oblasťou.

Zbor: je dobrovoľné združenie 2 a viac oddielov. Zbor je základnou administratívno-organizačnou jednotkou, spravidla s právnou subjektivitou. Skautský zbor musí byť začlenený v skautskej oblasti.

Daná kapitola toho o nich hovorí, samozrejme, omnoho viac, toto je ale minimum, ktoré je dôležité pri rozhodovaní, ktorý z týchto typov ideme založiť.

Výhody a nevýhody

Ako všetko, tak aj založenie družiny, oddielu alebo zboru má svoje výhody aj nevýhody. Poďme si ich postupne prejsť.

Družina
Družina je najnižšia, a čo do počtu najmenšia organizačná jednotka Slovenského skautingu. V družinách sa realizuje výchovný program Slovenského skautingu. Samotné fungovanie členov v družinách je jedným z našich základných princípov.

Výhodou družiny je pri jej zakladaní práve jej veľkosť. Stačí nám, pokiaľ máme 6 – 8 potencionálnych členov, k nim jedného radcu a môžeme založiť družinu. Daných 6 – 8 členov je také optimum pre zabehnutú družinu. V začiatkoch, keď družina vzniká, nie je ničím zvláštnym, keď niektorí členovia po pár schôdzkach prestanú chodiť. Ich dôvody sa môžu  líšiť a vo väčšine prípadov to netreba vnímať kriticky. Preto sa netreba báť založiť družinu aj s viac členmi. Ich stabilný počet by sa ale mal držať medzi tých 6 – 8 členov. Pri desiatich členoch by som už spozornel a pri väčšom počte je potrebné sa vážne začať zamýšľať, nad vytvorením dvoch družiniek z tejto jednej.  Pri tom je potrebné brať do úvahy ich vzájomné vzťahy a prirodzene vznikajúce skupinkovanie sa.

V nevýhode je družina, ktorá vznikne iba jedna a súčasne na geograficky vzdialenejšom mieste od oddielu, pod ktorý patrí. Takáto družina je omnoho náchylnejšia na odchod členov a ťažšie sa začleňuje do skautskej komunity.

Oddiel
Oddiel je základnou výchovnou jednotkou a jeho hlavným poslaním a cieľom je výchova a rozvoj jeho členov v súlade s poslaním SLSK, vytváranie priaznivých podmienok pre prácu družín a tvorenie širšej skautskej komunity. Oddiel sa najčastejšie skladá z dvoch až šiestich družín.

Práve skutočnosť, že sa oddiel skladá z viacerých družín, je jeho veľkou výhodou oproti samotným družinám. Na úrovni oddielu sa lepšie buduje pocit, že je človek súčasťou väčšej komunity, podporuje sa tímová práca a súčasne zdravá súťaživosť. S väčším počtom družín (a teda aj členov) sa dajú plánovať a realizovať aj aktivity určené pre viac účastníkov, dá sa „myslieť vo väčšom“.

Nevýhodou oddielu je, že aby všetko fungovalo, ako má, potrebujeme dostatok ľudí, ktorí to budú zabezpečovať. Okrem samotných členov družín a ich radcov, ktorí plánujú primárne program a činnosť pre svoju družinu, potrebujeme v oddiele nájsť ľudí, ktorí budú plánovať oddielové aktivity. Aktivity jednak pre všetkých členov oddielu, pre radcov družín, ročný plán, dlhodobé ciele oddielu a s oddielom sa spája už aj nejaká administratíva a dohľad nad oddielovými financiami. V neposlednom rade, tak ako družina potrebuje svojho radcu, oddiel potrebuje svojho vodcu. Ten nemusí všetky vyššie spomenuté povinnosti plniť osobne, no mal by zabezpečiť, aby bolo všetko spravené poctivo, načas a aby sa na nič nezabudlo. Obmedzením pri vodcovi oddielu je, že pokiaľ radcu družiny môže robiť aj neplnoletý člen (čo platí pre zhruba polovicu družín), tak vodcom oddielu môže byť iba člen nad 18 rokov.


Zbor
Poslaním zboru je vytvárať priaznivé priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky na to, aby v rámci zboru fungovali kvalitné oddiely. Zbor je v štruktúre Slovenského skautingu schodom nad oddielom. Najčastejšie oddiely vznikajú práve pod zborom a zbory ich zastrešujú. Zborom je spravidla udeľovaná právna subjektivita. To znamená, že môžu vo svojom mene uzatvárať zmluvy, vedú účtovníctvo a mnoho ďalšieho.

To, že zbory dostávajú právnu subjektivitu (nemusí byť udelená hneď pri vzniku), je pre ne súčasne výhoda aj nevýhoda. Je to preto, že s veľkými možnosťami s právnou subjektivitou prichádza aj veľká zodpovednosť. Zborom je prideľované vlastné IČO, môžu teda uzatvárať zmluvy (napríklad o prenájme klubovne), môžu si založiť vlastný bankový účet, môžu sa zaregistrovať ako prijímatelia 2% z dane (po splnení zákonných podmienok), môžu žiadať o granty, zborom sú prerozdeľované financie z národnej úrovne vo forme transferov známych ako Hodnotenie kvality zborov (kedysi Regranting) a mnoho iného. Na druhej strane majú zbory zákonnú povinnosť viesť účtovníctvo, vyhotovovať účtovné závierky, zúčtovanie so štátnym rozpočtom a inventarizáciu majetku, povinnosť vykazovať činnosť záverečnými správami z akcií a niekoľko ďalších administratívnych povinností.

Nemôžeme tvrdiť, že sa nedá zbor založiť hneď. Je ale rozumnejšie založiť zbor až vtedy, keď máme vytvorené dva a viac fungujúcich oddielov. Teda najskôr (aj postupne) vytvoriť aspoň dva fungujúce oddiely pod niektorým z existujúcich zborov alebo pod oblasťou. A až keď vidím, že tieto oddiely sú stabilné, a že dokážem zabezpečiť všetky povinnosti voči SLSK a slovenským úradom, ktoré vyplývajú z právnej subjektivity, až potom sa môžu tieto oddiely odčleniť od doterajšieho zboru / oblasti a založiť nový zbor.

Určite tým nechceme nikoho odhovárať od zakladania zboru, to určite nie. Povinnosti súvisiace s vedením zboru nie sú nezvládnuteľné, inak by sme ich v SLSK nemali takmer 90 (85 v roku 2021). A toto číslo postupne rastie. Je potrebné iba správne odhadnúť svoje sily a dať veciam čas, ktorý potrebujú.

Čo obnáša založenie družiny, oddielu, zboru?

Teraz si popíšeme stručné recepty, čo a koho budeme potrebovať na založenie družiny, oddielu a zboru. V každom prípade odporúčam prečítať si minimálne kapitoly č. 1, 13 a 22 Organizačného poriadku SLSK. Dôležité sú ale aj kapitoly č. 7, 8, 9, 10, 12. Dôležité sú, samozrejme, aj všetky ostatné, toto ale považujem za základ.

Družina
Na založenie družiny budeme potrebovať:

 • Chuť družinu založiť.
 • 6 až 8 potencionálnych členov (pri zakladaní sa nemusíme báť mať trochu viac, napríklad 10).
 • Kontaktovať skautský oddiel, pod ktorým by sme chceli fungovať.
 • Vyzbierať prihlášky členov do Slovenského skautingu spolu s registračným poplatkom. Sumu zistím od vodcu oddielu, prostredníctvom ktorého sa budeme registrovať. Vyzbieranú sumu mu odovzdám spolu s prihláškami členov.
 • Jedného radcu (ideálne člena vo veku 14+, predchádzajúce skúsenosti so skautingom sú výhodou, ideálne s hodnosťou radca, alebo ochota sa zúčastniť radcovského kurzu/radcovských skúšok). Takého človeka buď mám, alebo sa opýtam oddielu, pod ktorým chcem družinu založiť, či sa tam niekto taký nájde.
 • Ak máme k dispozícii, je dobré, aby mal radca svojho zástupcu, s ktorým bude môcť spolupracovať pri vedení družiny (plánovanie a realizácia družinoviek, družinových akcií a výprav,…).
 • Klubovňu alebo iné zázemie, kde sa budú môcť členovia celoročne stretávať na družinovkách a akciách.
 • Ostatné veci ako príručky, skautské šatky, KPZ a. i. sa dajú riešiť aj „za behu“.
Oddiel

Pri zakladaní oddielu treba myslieť na:

 • Či mám minimálne 10 členov (podmienka registrácie oddielu). Osobne považujem za minimum 2 družiny, čo predstavuje počet od 12 do 20 členov. Pri nižšom počte odporúčam začať so založením družiny.
 • Či mám nájdený zbor (alebo oblasť), pod ktorým by som chcel oddiel založiť a aktívne s nimi komunikujem o detailoch.
 • Či mám od všetkých členov vyzbierané prihlášky do SLSK a registračný poplatok. Výšku registračného poplatku zistím od vodcu zboru (alebo oblasti), prostredníctvom ktorého sa bude oddiel registrovať. Vypísané a podpísané prihlášky spolu s vyzbieranými registračnými poplatkami odovzdám danému vodcovi zboru.
 • Či mám pre každú družinu zabezpečeného radcu (ideálne aj zástupcu radcu).
 • Či sa majú družiny kde stretávať na družinovkách a akciách.

Zbor
Keď vzniká zbor, netreba zabudnúť:

 • Mať minimálne 2 oddiely, z ktorých bude zbor pozostávať.
 • Mať dostatok činovníkov ochotných a schopných obsadiť všetky povinné funkcie v zborovej rade.
 • Poslať zápisnicu z ustanovujúcej zborovej schôdze a registračný list zboru na adresu Ústredia SLSK.
 • Aktívne o svojom vzniku komunikovať so skautskou oblasťou, pod ktorú by mal novovzniknutý zbor patriť.
 • Pokiaľ v meste kde má zbor vzniknúť, už existujú iné skautské zbory, informovať ich zborové rady o svojom vzniku.

 

Komu sa ozvať?

Družina
 • Oddielovému vodcovi, pod ktorý chceš, aby družina patrila. 
  • Pokiaľ takýto kontakt nemáš, napíš na e-mail rozvoj@skauting.sk a členovia Rady pre rozvoj ti pomôžu kontakt sprostredkovať.
 • Rodičom všetkých budúcich členov kvôli zodpovedaniu ich otázok a podpísaniu prihlášok za neplnoletých členov.
Oddiel
 • Zborovému vodcovi zboru, pod ktorý chceš oddiel začleniť.
  • Pokiaľ takýto kontakt nemáš, napíš na e-mail rozvoj@skauting.sk a členovia Rady pre rozvoj ti pomôžu kontakt sprostredkovať.
 • Slovenský skauting podporuje vznik nových oddielov prostredníctvom štartovacích balíčkov od Rady pre rozvoj. Preto keď vzniknete, napíš na rozvoj@skauting.sk.
 • Rodičom všetkých budúcich členov kvôli zodpovedaniu ich otázok a podpísaniu prihlášok za neplnoletých členov.
Zbor
 • Na Sekretariát ústredia SLSK ustredie@skauting.sk, hlavne kvôli registrácii a administratívnym veciam.
 • Slovenský skauting podporuje vznik nových zborov prostredníctvom štartovacích balíčkov od Rady pre rozvoj a refinancovania 50% členských príspevkov z prvej registrácie. Preto keď vzniknete, napíš na rozvoj@skauting.sk kvôli štartovaciemu balíčku. Refinancovanie členských príspevkov prebieha v spolupráci so sekretariátom ústredia SLSK.
 • Oblastnej rade skautskej oblasti, pod ktorú bude zbor patriť. Zoznam kontaktov na skautské oblasti sa nachádza tu: https://www.skauting.sk/kontakt/oblasti/.
 • Pokiaľ zbor vzniká v meste, kde fungujú ďalšie skautské zbory, je vhodné kontaktovať aj ich zborové rady. Kontakty sprostredkuje buď sekretariát ústredia SLSK, alebo Rada pre rozvoj.