Fundraising

Zborové financie a fundraising

Peniaze na činnosť
Bežnú činnosť a prevádzku zboru zvyčajne financujeme z príspevkov členov a dotácie MŠVVaŠ SR, ktorá sa prerozdeľuje v rámci regrantingu z ústredia SLSK. Zvyčajne platí, že každý skautský zbor si okrem registračného príspevku zasielaného na ústredie, zbiera zároveň aj príspevok na chod zboru (nájomné, vybavenie…). Samostatne sa zvyčajne zbierajú príspevky členov na konkrétne aktivity (tábor, výprava…). Dotácia z ústredia sa do zborov rozdeľuje podľa platného regrantingu (hodnotenia kvality). Čo však robiť, ak tieto peniaze nestačia? Pomôcť nám môže fundraising.

Rozpočet
Ideálne je, ak si skautský zbor plánuje financie formou rozpočtu. Neznamená to, že všetky finančné toky vieme odhadnúť vopred. Je však dôležité plánovať prevádzku a aktivity, a na základe toho vieme zistiť, ako si nastaviť napríklad členské príspevky. Zároveň vieme identifikovať, ktoré činnosti je nutné dofinancovať a na ktoré ďalšie chceme hľadať financie, pretože sú našou prioritou.

Podpora z národnej úrovne

Hneď po prvej registrácii pri založení jednotky môžete osloviť ústredie(ustredie@skauting.sk) a požiadať o možnosť využitia 50% z vášho registračného poplatku na nákup na scoutshope. Môžete si tak nakúpiť základné príručky a potreby pre vaše začiatky.

Možné zdroje dofinancovania činnosti zboru sú napríklad:

Dotácie a granty – prostriedky z firemných a nadačných programov vypísaných na konkrétne účely, napr. vzdelávanie, programové aktivity, získavanie kompetencií/zručností, prácu s deťmi atď. Pokiaľ chcete takýto zdroj získať, musí sa vám, samozrejme, účel grantu zhodovať s tým, čo chcete financovať. Získavajú sa formou podaného projektu podľa podmienok. Pre zbory je určite zaujímavé oslovovať lokálne alebo regionálne nadácie ,ak sú v ich pôsobnosti.

Zamestnanecké granty – niektoré väčšie firmy (korporáty) majú vyčlenené prostriedky na podporu zaujímavých aktivít, na ktorých sa zúčastňujú alebo participujú ich zamestnanci. Znova sa teda formou projektu snažíte presvedčiť zamestnávateľa o prospešnosti vášho účelu.

Dotácie obcí – obce majú často vyčlenené prostriedky na prácu s deťmi a mládežou, ktoré rozdeľujú podľa svojich pravidiel a priorít. Obec, samozrejme, vždy pozitívne vníma organizáciu, ktorá v nej pôsobí a má pozitívny dopad na deti a mládež, prípadne aj spolupracuje na obecných aktivitách.

2% resp. podiel dane – každá fyzická a právnická osoba, ktorá platí daň z príjmu, má možnosť venovať percento tejto dane organizácii, ktorá je registrovaná ako prijímateľ podielu dane. To znamená, že túto čiastku darca neplatí zo svojich peňazí, ale platí sa z peňazí, ktoré by aj tak odviedol štátu. 

Dary fyzických a právnických osôb – prostriedky venované od osôb alebo firiem, ktoré vieme presvedčiť, že naša činnosť alebo konkrétny účel má zmysel. Zaujímavým zdrojom je tzv. crowdfunding – online platformy na získavanie prostriedkov na konkrétne projekty, napr. Startlab.

Komerčné príjmy – stáva sa, že zbor získava príjmy aj z komerčnej činnosti. Môže to byť prenájom priestorov, ale napríklad aj organizovanie aktivít, reklama a podobne.

Ďalšími zdrojmi sú napríklad Európske skautské nadácie alebo fondy Európskej únie.

Základné pravidlá fundraisingu

 • „Ľudia dávajú dary ľuďom, nie organizáciám“ = Osobné žiadosti sú najúspešnejšie.
 • Spolupráca znamená brať a zároveň dávať.
 • Priebežným informovaním verejnosti o našich aktivitách a úspechoch podnietime ostatných k spolupráci.
 • Voči sponzorom buďme vždy pravdiví, úprimní a otvorení.
 • Najdôležitejšie slovo je „ďakujem“.
 • Keď získame podporu, malo by byť našou snahou robiť veci správne, včas a spoľahlivo.

Vhodnosť darov
Je dobré uvedomovať si, že nie všetky súkromné zdroje sú využiteľné a vhodné pri našej činnosti. Preto je dôležité zvážiť,  či prijať dar od osoby alebo firmy, ktorá má pochybnú povesť alebo činnosť, ktorá je v rozpore s výchovou v skautingu. 

Komunikácia s darcom
Komunikácia s darcom je často kľúčom k tomu, aby sme dar získali. Aktuálna komunikácia s rodičmi, bývalými členmi a sympatizantmi je vždy základ. Komunikujeme s nimi aj keď nemáme v pláne konkrétne fundraisingové aktivity. Nebojte sa obrátiť na rodičov a bývalých členov vášho zboru, najmä ak majú vlastnú firmu, či by vám mohli sprostredkovať kontakt s potencionálnymi darcami.

KOMUNIKAČNÉ KANÁLY sú napríklad:

 • Webstránka
 • Sociálne siete
 • Email
 • Newsletter
 • Osobný kontakt (napr. stretnutie s rodičmi, sv. Juraj, Skautské dni, Vianočný večierok, Premietanie fotiek z tábora, Ples, Betlehemské svetlo…)

Výstupy z fundraisingu

 • Databáza – rodičov, podporovateľov
 • Poďakovanie
 • Pravidelné informovanie
 • Vysvetlenie dobrovoľníctva
 • Kampane
 • Jednoduchosť
 • Dôvera

Tipy na online kampane

www.ludialudom.sk

www.darujme.sk

www.startlab.sk

www.mailchimp.sk

PRI ZÍSKAVANÍ ZDROJOV VŠAK NEZABÚDAJTE, ŽE VÁM MAJÚ ČINNOSŤ UĽAHČIŤ, NIE VÁS OD NEJ ODVIESŤ. 

Pri snahe o získanie zdrojov by ste sa mali sústrediť na to, aby boli na vašu skutočnú činnosť. Hľadajte teda peniaze na to, čo robíte a nerobte veci len preto, že sú na ne peniaze.