Vzdelávanie

Hodnosti v SLSK

Radca
Hodnosť radca je najnižšia, ale najdôležitejšia hodnosť v SLSK. Radca je člen SLSK, ktorý má 14 alebo viac rokov.
Na radcovskom kurze účastník získa kompetencie, ktoré ho oprávňujú viesť družinu (malý tím ľudí 6-8 členov, pre ktorých tvorí program a pomáha im v osobnom raste ako aj v napredovaní v skautskom živote). 

Radcovské kurzy sa organizujú na oblastnej úrovni. Oblasť rozhodne (podľa počtu záujemcov) ako často sa bude oblastný radcovský kurz realizovať.

Líder
Ďalšou hodnosťou v SLSK je hodnosť líder. Líder je člen oddielu alebo oddielovej rady, ktorý sa podieľa na vytváraní programu pre oddiel. Líderské rangerské školy sa organizujú na národnej úrovni. Zatiaľ máme v SLSK 3 lídersko-rangerské školy a to Vulkán, Stromorast a Equilibrium.

Podmienky pre účasť na LRŠ: 

 • vek 15+
 • splnený nováčik, 2 skautské odborky, 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie od oddielového vodcu

Po absolvovaní LRŠ účastník dostáva certifikát o absolvovaní, ktorý mu zaručuje účasť na skúškach. Účastník ešte musí spĺňať dve podmienky, aby mohol absolvovať líderské skúšky, a to: odborka prvá pomoc (zelený stupeň)/ kurz prvej pomoci (min 8 h), splnená líderská činnosť (naplánovaná a zrealizovaná 3-dňová výprava pre oddiel, ktorej program odsúhlasil tím LRŠ).

Vodca
Hodnosť vodca je ďalšia hodnosť v SLSK. Nositeľ hodnosti vodca je oprávnený byť oddielovým/zborovým vodcom. Vodca sa stará o fungovanie oddielu/zboru, je zodpovedný za program pripravovaný oddielovou/zborovou radou. Vie, ako pracovať s tímom ľudí, ako ich správne organizovať a ako ich rozvíjať vo všetkých oblastiach rozvoja. Vodcovské lesné školy sa organizujú na národnej úrovni. V SLSK máme tri Vodcovské lesné školy a to SELŠ, Planéta a Safari.

Podmienky pre účasť na VLŠ:

 • vek 18+ (účastník musí mať v deň skúšok 18 rokov)
 • splnený nováčik, 2 skautské odborky, 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového/oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • čistý výpis z registra trestov

Po absolvovaní VLŠ účastník získava certifikát o absolvovaní, ktorý mu zaručuje účasť na vodcovských skúškach. Účastník ešte musí spĺňať dve podmienky, aby mohol absolvovať vodcovské skúšky, a to: ukončená vodcovská činnosť, ktorú schválil tím VLŠ, kurz prvej pomoci (min. 8 h) s oficiálnym certifikátom.  

Inštruktor
Poslednou a najvyššou hodnosťou v SLSK je hodnosť inštruktor. Nositeľ hodnosti inštruktor má možnosť uchádzať sa o pozície v Náčelníctve, vedúce pozície vo vzdelávacích tímoch alebo o pozíciu oblastného inštruktora. Inštruktori sú vodcovia skúšajúcich komisií na líderských, lesných aj inštruktorských skúškach. Jedným zo spôsobov, ako získať hodnosť inštruktor, je úspešné absolvovanie Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ). GILŠka sa organizuje na národnej úrovni minimálne raz za tri roky. 

Podmienky pre účasť na GILŠ:

 • vek 21+
 • hodnosť vodca
 • skúsenosť s prednášaním na VLŠ alebo kurzoch, respektíve skúsenosť s výkonom funkcie na oblastnej alebo národnej úrovni
 • odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen Náčelníctva SLSK, vodca oblasti, oblastný inštruktor, vodca vzdelávacieho tímu, člen vzdelávacieho tímu, koordinátor kruhu Programovej rady, vodca zboru

Po úspešnom absolvovaní GILŠ absolvent získava potvrdenie, ktoré mu oprávňuje účasť na skúškach, ktoré vydáva realizačný tím. Na to, aby sa účastník mohol zúčastniť na skúškach, musí mať ešte splnenú inštruktorskú činnosť, ktorú mu schvaľuje GILŠ tím.

Hodnosti bez absolvovania škôl

Hodnosti v SLSK sa dajú získať aj bez absolvovania kurzov/škôl. Túto možnosť môže využiť člen, ktorý sa začal skautingu venovať až vo vyššom veku a na absolvovanie školy nemá čas napríklad kvôli rodine/práci. 

Hodnosť líder
Podmienky pre účasť priamo na skúškach

 • vek 17+
 • 2 roky aktívnej činnosti v oddielovej rade alebo absolvovanie základného kurzu
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového vodcu
 • ukončená líderská činnosť podľa IS: líderská činnosť, ktorú schvaľuje oblastný inštruktor alebo iný inštruktor
 • splnená odborka Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz prvej pomoci
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od oblastného inštruktora alebo iného inštruktora

Hodnosť vodca
Podmienky pre účasť priamo na skúškach

 • vek 25+
 • 2 roky aktívnej činnosti vo funkcii vedúci oddielu alebo zboru
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • udelená hodnosť radca alebo líder
 • odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora
 • čistý výpis z registra trestov k nahliadnutiu
 • ukončená vodcovská činnosť, ktorú schvaľuje inštruktor SLSK
 • absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz prvej pomoci s oficiálnym certifikátom
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od inštruktora SLSK

Hodnosť inštruktor
Podmienky pre účasť priamo na skúškach

 • vek 28+
 • 3 roky aktívne fungovanie ako člen vzdelávacieho tímu, ktorý sa aktívne podieľa na vzdelávacom procese a má osvojené lektorské curriculum
 • udelená hodnosť vodca
 • odporúčanie najmenej troch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen Náčelníctva SLSK, vodca oblasti, oblastný vodca, oblastný inštruktor, vodca vzdelávacieho tímu
 • ukončená inštruktorská činnosť podľa IS: Inštruktorská činnosť
 • mať potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od predsedu RpV SLSK

Slovenský skauting ponúka aj voľné vzdelávacie kurzy a vzdelávacie moduly.

Voľné vzdelávacie kurzy
Tieto kurzy sú organizované prevažne na národnej úrovni, ktoré hlbšie a odbornejšie pokrývajú určitú tému. Časovo tento kurz prevažne trvá od 8 hodín až jeden víkend. Niektoré z týchto kurzov oprávňujú účastníka vykonávať nejakú činnosť/funkciu (napr. zdravotník). Kurz organizuje tím, v ktorom sa nachádza odborný garant (špecialista na tému kurzu) a inštruktor 

Príklady voľných vzdelávacích kurzov: 

 • Kurz administratívy a účtovníctva – napr. pre členov SLSK, ktorí sa zaujímajú o pozície zborových účtovníkov
 • Skautská akadémia záchrany – kurzy prvej pomoci, ktoré sú potrebné pre absolvovanie vodcovských a líderských skúšok.
 • Moruša kurz, ktorý ponúka vedomosti, ako vychovávať dievčatá v skautingu, určený pre dievčatá, ktoré vytvárajú alebo sa podieľajú na vytváraní programu v oddiele alebo zbore.
 • Vĺča + – tento kurz je určený pre členov SLSK, ktorí pracujú s vĺčatami. Rozširuje poznatky účastníkov a učí, aj ako pracovať s príručkami určenými pre vĺčatá.
 • Ostatné voľné vzdelávacie kurzy: ROK (Rangerský outdoorový kurz), Skauti myslia globálne, Cassiopeia….

Vzdelávacie moduly
Sú zamerané na čiastkové témy. Organizované na lokálnej úrovni (napr. pre novovzniknutý zbor). Trvajú od 3 do 8 hodín. Tím, ktorý organizuje modul, musí viesť vyškolený vodca a riadia sa metodikou určenej pre tému, ktorej sa venujú. 

Príklady vzdelávacích modulov: 

 • Základy skautingu (po starom základný kurz) – Je určený pre starších (nových) členov SLSK, ktorí sú už starí na absolvovanie radcovského kurzu,  ale chcú sa aktívne zapájať do činnosti skautskej organizácie. Ponúka základné znalosti o skautingu.
 • Skautská prax (kurz skautskej praxe) – Je zameraný na rozšírenie znalostí v oblasti skautskej praxe (práca s nožom, sekerou atď…). 
 • Výchovná metóda – Zameraný na rozšírenie znalostí z výchovnej metódy SLSK a ako s nimi pracovať.