Právna zodpovednosť, povinnosti a administratíva

Administratívne a právne povinnosti pri vzniku skautského zboru. 

Pri vzniku zboru je potrebné riadiť sa Kapitolou č. 1 Organizačného poriadku, kde článok IV.  hovorí o zbore a všetkých povinnostiach a krokoch, ktoré sú potrebné pri vzniku zboru. 

Zbor je nižšou organizačnou jednotkou organizácie Slovenský skauting. Ak chce novovzniknutý zbor získať právnu subjektivitu a konať vo svojom mene, musí postupovať podľa Kapitoly č. 6 Organizačného poriadku článku III. Vznik právnej subjektivity nižšej organizačnej zložky. Zároveň je potrebné riadiť sa článkom IV., kde sú spísané práva a povinnosti nižšej organizačnej zložky s právnou subjektivitou, a ďalej aj podmienky štatutárneho zástupcu zboru. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí je veľmi dôležitou súčasťou fungovania jednotky. Každý zbor sa má riadiť Kapitolou č. 13 OP, kde sú popísané bezpečnostné zásady na akciách, táboroch alebo v klubovni. Zároveň je potrebné riadiť sa Kapitolou č. 22 Ochrana detí v SLSK a zároveň doručiť na Ústredie SLSK podpísaný etický kódex štatutárnym zástupcom zboru. 

Všetky kapitoly organizačného poriadku sú na stránke www.skauting.sk